Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje www.caminoshop.eu taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje www.caminoshop.eu taisyklės (toliau - Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninėje parduotuvėje www.caminoshop.eu (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančios MB „Kelio daiktai“ (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę, asmens duomenų apsaugos taisykles, ir kitas su prekių pirkimu - pardavimu Parduotuvėje bei tiesioginės rinkodaros pasiūlymais susijusias nuostatas. Pirkėjas, pirkdamas internetu, suformavęs prekių krepšelį ir apmokėjęs užsakymą patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

1.2. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro įregistruotas juridinis asmuo MB „Kelio Daiktai“, juridinio asmens kodas. 306058141, adresas Chemikų g. 84-24, LT-55233 Jonava, El. p.: keliodaiktai@gmail.com .

1.3. Taisyklės nustato Parduotuvės prekių užsakymo, pirkimo, grąžinimo sąlygas ir tvarką, taip pat nurodo informaciją, privalomą pateikti Pirkėjui vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

1.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar kitos neigiamos pasekmės kyla dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su elektroninės Parduotuvės taisyklėmis, rekomendacijomis ar pateikta informacija, nors tokia galimybė jam buvo sudaryta.

1.5. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai bet kuriuo metu Taisykles pakeisti, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės Parduotuvės tinklapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento ir galioja visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

2. Sutarties sudarymas

2.1. Prekių pirkimo – pardavimo sutartys (toliau – Sutartys) elektroninėje Parduotuvėje sudaromos elektronine forma. Pardavėjas, sudarydamas šias Sutartis su Pirkėjais, vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis, reglamentuojančiomis nuotolines sutartis, ir Lietuvos Respublikos 2004-07-22 Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

2.2. Pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje turi teisę: veiksnūs fiziniai asmenys; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis; juridiniai asmenys; taip pat visų aukščiau išvardintų asmenų įgalioti atstovai. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Pardavėjo elektroninėje Parduotuvėje.

2.3. Prekių pirkimo - pardavimo Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, elektroninėje Parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs prekių pristatymo adresą ir kitus reikalingus duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia nuorodą „Mokėti dabar”.

2.4. Po prekių pirkimo – pardavimo Sutarties sudarymo Pardavėjas papildomai išsiunčia Pirkėjui automatinį elektroninį pranešimą apie Pirkėjo pateikto užsakymo patvirtinimą, su jame nurodytomis prekėmis, pagrindinėmis prekės savybėmis tiksliu jų skaičiumi ir kainomis bei suteiktu užsakymo numeriu. Pranešimas apie Užsakymo patvirtinimą Pirkėjui išsiunčiamas Pirkėjo pateikto užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

2.5. Šios Taisyklės, Taisyklių sudedamąją dalį sudarantys internetinėje Parduotuvėje paskelbti prekių Pristatymo, Apmokėjimo ir Grąžinimo aprašymai, informacija apie Pardavėją, taip pat Pardavėjo Pirkėjui išsiųstas elektroninis pranešimas apie užsakymo gavimą laikomi neatskiriama Sutarties tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dalimi.

2.6. Kiekviena elektroniniu būdu tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis yra saugoma internetinės Parduotuvės duomenų bazėje.

2.7. Tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis galioja iki pilno šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba iki jos pasibaigimo šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3. Prekės ir jų kainos

3.1. Kiekvienos parduodamos prekės savybės nurodomos internetinėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės pateiktame aprašyme. Pardavėjas neatsako, jei internetinėje Parduotuvėje esamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitiks realios prekių spalvos, formos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ir (ar) nustatymų.

3.2. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neįspėjęs apie tai Pirkėjo, keisti prekių pasiūlą elektroninėje Parduotuvėje.

3.3. Kiekvienos parduodamos prekės kaina pateikta Eurais ir nurodyta elektroninėje Parduotuvėje prie atitinkamos prekės, suformuotame Pirkėjo užsakyme bei Pardavėjo Pirkėjui išsiųstame elektroniniame pranešime apie užsakymo gavimą. Pardavėjas įsipareigoja prekes parduoti Pirkėjo užsakymo pateikimo Pardavėjui momentu galiojančiomis kainomis.

3.4. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

3.5. Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekių pristatymo Pirkėjui mokestis.

3.6. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t. y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas.

4. Atsiskaitymas už prekes

4.1. Pirkėjas atsiskaito už prekes ir jų pristatymą vienu iš šių būdų: ·

4.1.1. naudodamasis atsiskaitymo bankine kortele būdu;

4.2. Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą naudojantis banko paslaugomis, Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kt. mokesčiai už atliekamas operacijas.

4.3. Pardavėjas Pirkėjo pateiktą prekių užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes ir jų pristatymą. Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja suteikti Pirkėjui visą reikiamą ir teisingą informaciją, būtiną prekių ir jų pristatymo paslaugų apmokėjimui. Tačiau Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Lietuvoje pristatymas paštomatais ir kurjeriu nuo 0 - 4 €

Pristatymo taisyklės.

Pirkėjo pasirinkimu, Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė.

Pirkėjas užsakymo metu pasirinkdamas Prekių pristatymo į paštomatą paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų paštomatą.

Pirkėjo užsakymas įvykdomas iki planuojamos pristatymo dienos, nurodytos Pirkimo Taisyklių 5.6 punkte nurodytame pranešime apie išsiuntimą, išskyrus atvejus, kai įvyksta Pardavėjo nekontroliuojami įvykiai (kaip jie yra apibrėžti Pirkimo Taisyklių 17 dalyje).

Įprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu, skiltyje „Siuntimas&Grąžinimas“ nurodytais terminais. Pirkėjas visada yra informuojamas apie numatomą Prekės pristatymo terminą elektroniniu paštu.

Nuosavybės teisė į Prekę pereina Pirkėjui nuo momento, kai Pirkėjas pasiima Prekes iš Paštomato. Prekių atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui, kai jis ar jo nurodytas asmuo pasiima prekes.

Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, atsižvelgiant į atvejį, Pirkėjo atstovas privalo patikrinti siuntos pakuotės būklę, vadovaujantis paštomatų paslaugas teikiančios (-ių) organizacijos (-ų) taisyklėmis, nurodytomis skiltyje „Siuntimas&Grąžinimo“.

Pristačius Prekes Pirkėjo nurodytu paštomatu, laikoma, kad Prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar Prekes faktiškai pasiima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, atsiėmęs Prekes iš nurodyto paštomato. Jei planuojamą Prekių pristatymo dieną Prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos Prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.

Pirkėjas privalo per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių pristatymo momento patikrinti Prekių pakuotes, kiekį, kokybę, asortimentą, komplektiškumą ir komplektaciją. Pirkėjui per nurodytą terminą neįvykdžius šios pareigos ir nepareiškus Pardavėjui pretenzijų, laikoma, kad Prekių pakuotės yra tinkamos, o kiekis, kokybė, asortimentas, komplektiškumas ir komplektacija atitinka Sutarties sąlygas.

Kokybiškų prekių grąžinimas

1.www.caminoshop.eu pirkėjas („Pirkėjas“) turi teisę, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti prekės, jei ji nebuvo naudojama, sugadinta ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, tai yra prekės ar jos pakuotės išvaizdai buvo padaryti tik tokie pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę. Pirkėjas šia teise turi naudotis atsakingai ir prekę grąžinti originalioje tvarkingoje pakuotėje, taip pat grąžinti visas prekės komplektines dalis. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.

2. Atskirais Pardavėjo nurodytais atvejais kokybiškos Prekės gali būti grąžinamos ir per ilgesnį terminą.

3. Grąžinęs prekes, Pirkėjas atsako už prekės vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, nebūtinų prekės pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.

4. Prekės gali būti grąžinamos MB “Kelio daiktai” per platformą www.flipo.lt

5. Gavęs grąžintą prekę ir įvertinęs jos kokybę, Pardavėjas per 14 dienų nuo prekės grąžinimo, grąžina pirkėjui pinigus už prekę bei jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Jei buvo pasirinktas kitas negu Pardavėjo pasiūlytas prekės grąžinimo būdas, dėl kurio susidarė neproporcingos ar didesnės išlaidos, Pardavėjas neprivalo padengti tokių prekės grąžinimo išlaidų.

6. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje. Grąžinant būtina pateikti sąskaitą faktūrą ir užsakymo numerį.

7. Už grąžinamos prekės komplektaciją atsako Pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

8. Pirkėjo teisė grąžinti internetinėje parduotuvėje pirktas kokybiškas prekes netaikoma:

8.1. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra pagamintos iš anksto, ir kurios gaminamos, atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, taip pat dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms;

9. Teisė, nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, juridiniams asmenims (verslininkams) nėra taikoma.

Garantija

10. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams, originalūs produktai gali skirtis nuo vaizduojamų. Nurodytos nuotraukos negali būti panaudotos kaip pretenzijų pagrindas. Prekė laikoma kokybiška, jei ji atitinka internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ar aprašymą.

11. Jei pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas gali kreiptis MB “Kelio daiktai” elektroniniu paštu.

12. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo pirkėjo (vartotojo) teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, nustato teisės aktai. Ginčai dėl prekių kokybės, grąžinimo ir kitų pirkimo – pardavimo sąlygų sprendžiami pirkimo – pardavimo taisyklių nustatyta tvarka ir remiantis nacionaliniais teisės aktais.

13. Į visus Jūsų klausimus mielai atsakysime elektroniniu paštu keliodaiktai@gmail.com ir telefonu +370 615 57604 .

Brokuotos arba nepilnos komplektacijos prekės

14. Pirkėjas, norintis pateikti skundą dėl brokuotos ar nepilnos komplektacijos prekės, tai padaryti gali MB “Kelio daiktai elektroniniu paštu keliodaiktai@gmail.com

15. Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti tokią informaciją:

15.1. Prekės užsakymo numerį;

15.2. Pateikti/įvardyti Prekės broko ar trūkstamą dalį;

15.3. Pateikti kitus įrodymus (pavyzdžiui, Prekės nuotrauką, brokuotos vietos nuotrauką (jei tai mechaninis pažeidimas ir įmanoma nufotografuoti), Prekės pakuotės nuotrauką, kita.

16. Teikdamas skundą pirkėjas turi nurodyti, kaip pageidauja, kad būtų išspręsta pretenzija:

16.1. Brokuotą prekę prašoma pakeista kokybiška preke;

16.2. Ne pilnos komplektacijos prekę prašoma papildyti trūkstamomis komplektuojančiomis dalimis;

16.3. Prašoma Prekei pritaikyti nuolaidą, t. y. atitinkamai sumažinti Prekės kainą;

16.4. Prašoma grąžinti sumokėtus pinigus.

17. Išnagrinėjus pretenziją, atsakymas pateikiamas per 14 (keturiolika) dienų. Pinigų grąžinimo atveju, Pardavėjas Pirkėjui grąžina pinigus už Prekę ir jos pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis Prekių, pristatymo išlaidos grąžinamos tik tuo atveju, jeigu likusioms to paties užsakymo Prekėms, perkant tik jas, būtų taikytas mažesnis tarifas, nei tarifas, taikytas perkant Prekes kartu su grąžinamomis Prekėmis ir tik apimtimi, lygia minėtų tarifų skirtumui. Prekės grąžinimo išlaidas turi padengti Pirkėjas.Pažeista siunta

18. Į namus pristatytos siuntos kokybę tikrinkite dalyvaujant kurjeriui. Jei pastebėjote, kad ji turi pažeidimų:

18.1. apie tai pasakykite prekes atvežusiam kurjeriui;

18.2. siuntos pristatymo dokumente pažymėkite, kad pakuotė turi pažeidimų ir kartu su kurjeriu užpildykite Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą;

18.3. patikrinkite pakuočių viduje esančias prekes ir, jei jos pažeistos, pažeidimus užfiksuokite nuotraukose. Nuotraukos bus reikalingos prekių grąžinimo procedūrai;

18.4. jei pakuotė nepažeista, dalyvaujant kurjeriui prekių tikrinti nereikia. Jei priimate siuntą ir pasirašote dokumentus, laikoma, kad siunta pristatyta tvarkingai.